Type Here to Get Search Results !

தமிழில் இரட்டை சொற்களுக்கான விளக்கம்


குண்டக்க மண்டக்க :
🔸குண்டக்க : இடுப்புப்பகுதி,
🔸மண்டக்க: தலைப் பகுதி,

சிறுவர்கள் கால் பக்கம், தலைப்பக்கம் எது என தெரியாமல் தூக்குவது,
வீட்டில் எந்த எந்த பொருள் எங்கே எங்கே இருக்க வேண்டிய இடத்தில் இல்லாமல் இருப்பது தான்...

அந்தி, சந்தி:

🔸அந்தி : .
மாலை நேரத்திற்கும் , இரவுக்கும் இடையில் உள்ள பொழுது..
🔸சந்தி: .
இரவு நேரத்திற்கும் , காலை நேரத்திற்கும் இடையில் உள்ள விடியல் பொழுது..

அக்குவேர்,ஆணிவேர்:

🔸 அக்குவேர் :
செடியின் கீழ் உள்ள மெல்லிய வேர்..
🔸 ஆணி வேர்: செடியின் கீழ் ஆழமாகச் செல்லும் வேர்...

அரை குறை:

🔸 அரை : ஒரு பொருளின் சரி பாதி அளவில் உள்ளது..
🔸 குறை : அந்த சரிபாதி அளவில் குறைவாக உள்ளது...

அக்கம், பக்கம்:

🔸 அக்கம்: தன் வீடும், தான் இருக்கும் இடமும்...
🔸 பக்கம்: பக்தத்தில் உள்ள வீடும், பக்கத்தில் உள்ள இடமும்...

கார சாரம் :

🔸காரம் : உறைப்பு சுவையுள்ளது...
🔸சாரம்: காரம் சார்ந்த சுவையுள்ளது...

இசகு பிசகு:

🔸 இசகு: தம் இயல்பு தெரிந்து ஏமாற்றறுபவர்களிடம் ஏமாறுதல்...
🔸 பிசகு: தம்முடைய அறியாமையால் ஏமாறுதல்...

இடக்கு முடக்கு:

🔸 இடக்கு : கேலியாக நகைத்து, இகழ்ந்து பேசுதல்...
🔸 முடக்கு : கடுமையாக எதிர்த்து தடுத்துப் பேசுதல்...

ஆட்டம் பாட்டம் :

🔸 ஆட்டம் : தாளத்திற்கு தகுந்தவாறு ஆடுவது...
🔸பாட்டம் : ஆட்டத்திற்கு பொருத்தமில்லாமல் பாடுவது...

அலுப்பு சலிப்பு :

🔸. அலுப்பு: உடலில் உண்டாகும் வலி...
🔸. சலிப்பு: உள்ளத்தில் ஏற்படும் வெறுப்பும், சோர்வும்,..

தோட்டம் துரவு ,
தோப்பு துரவு,

🔸 தோட்டம் : செடி, கொடி கீரை பயிரிடப்படும் இடம்...
🔸தோப்பு : கூட்டமாக இருக்கும் மரங்கள்...
🔸துரவு: கிணறு...

காடு கரை :

🔸 காடு : மேட்டு நிலம் (முல்லை)...
🔸 கரை : வயல் நிலம் .( மருதம், நன் செய் , புன்செய்)...

காவும் கழனியும்:

🔸 கா : சோலை...
🔸 கழனி: வயல்.. (மருதம் )...

நத்தம் புறம்போக்கு :

🔸 நத்தம் : ஊருக்குப் பொதுவான மந்தை...
🔸 புறம்போக்கு : ஆடு, மாடு மேய்வதற்கு அரசு ஒதுக்கிய நிலம்...

பழக்கம் வழக்கம் :

🔸 பழக்கம் : ஒருவர் ஒரே செயலை பல காலமாக செய்வது...
🔸 வழக்கம் : பலர் ஒரு செயலைப் பலகாலம் (மரபுவழியாக ) கடைப்பிடித்தது செய்வது..

சத்திரம் சாவடி :

🔸 சத்திரம் : இலவசமாக சோறு போடும் இடம் ( விடுதி )...
🔸 சாவடி: இலவசமாக தங்கும் இடம்...

நொண்டி நொடம் :

🔸. நொண்டி : காலில் அடிபட்டோ, குறையால் இருப்பவர்....

🔸. நொடம் : கை, கால் . செயல் சுற்று இருப்பவர்.

பற்று பாசம் :

🔸 பற்று :நெருக்கமாக உறவு கொண்டுள்ளவர்கள்...
🔸 பாசம் : பிரிவில்லாமல் மரணம் வரை சேர்ந்து இருப்பது.

ஏட்டிக்குப் போட்டி :

🔸 ஏட்டி: விரும்பும் பொருள் அல்லது செய்வது... ( ஏடம் : விருப்பம்)
🔸 போட்டி : விரும்பும் பொருள். செயலுக்கு எதிராக வருவது தான்...

கிண்டலும் கேலியும்:

🔸 கிண்டல் : ஒருவன் மறைத்த செய்தியை அவன் வாயில் இருந்து வாங்குவது....
🔸 கேலி : எள்ளி நகைப்பது,..

ஒட்டு உறவு :

🔸 ஒட்டு : இரத்த சம்பந்தம் உடையவர்கள்.
உறவு : கொடுக்கல் சம்மந்தமான வகையில், நெருக்கமானவர்கள்...

பட்டி தொட்டி :

🔸 பட்டி: கால்நடைகள் (ஆடுகள்) வளர்க்கும் இடம் (ஊர்)...
🔸 தொட்டி : மாடுகள் அதிமாக வளர்க்கும் இடம்...

கடை கண்ணி :

🔸 கடை: தனித்தனியாக உள்ள வியாபார நிலையம்.
🔸 கண்ணி : தொடர்ச்சியாக அமைந்த கடைகள் , கடைவீதிகள்...

பேரும் புகழம் :

🔸 பேர் : வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் காலத்தில் உண்டாகும் சிறப்பு பெருமை..
🔸 புகழ்: வாழ்விற்கு பிறகும் நிலைப் பெற்றிருக்கும் பெருமை.

நேரம் காலம் :
🔸 ஒரு செயலைச் செய்வதற்கு நமக்கு வசதியாக அமைத்துக் கெள்வது (Time,..
🔸 காலம் : ஒரு செயலை செய்வதற்கு பஞ்சாங்க அடிப்படையில் செய்ய முற்படும் கால அளவு..

பழி பாவம் :..

🔸 பழி: நமக்குத் தேவையில்லாத , பொருத்தமில்லாத செயலைச் செய்தால் இக்காலத்தில் உண்டாகும் அபச்சொல்...
🔸 பாவம், : தீயவை செய்து மறுபிறப்பில் நாம் அனுபவிக்கும் நிகழ்ச்சி...

கூச்சல் குழப்பம்:

🔸 கூச்சல் : துன்பத்தில் சிக்கி வாடுவோர் போடும் சத்தம்.(கூ-கூவுதல்)
🔸 குழப்பம்: துன்பத்தின் மத்தியில் உண்டாகும் சத்தத்தைக் கேட்டு, வந்தவர்கள் போடும் சத்தம்...

நகை நட்டு :

🔸 நகை : பெரிய அணிகலன்கள் (அட்டியல், ஒட்டியானம்.)
🔸 நகை : சிறிய அணிகலன்கள்..

பிள்ளை குட்டி:

🔸பிள்ளை : பொதுவாக ஆண் குழந்தையைக் குறிக்கும்...
🔸 குட்டி: பெண் குழந்தையை குறிக்கும்...

பங்கு பாகம்:

🔸 பங்கு: கையிருப்பு.. பணம்,நகை, பாத்திரம்.( அசையும் சொத்து)...
🔸 பாகம் : வீடு, நிலம்.. அசையா சொத்து...

வாட்டம் சாட்டம் :

🔸 வாட்டம் : வளமான தோற்றம், வாளிப்பான உடல்...
🔸 சாட்டம் : வளமுள்ள கனம். தோற்றப் பொலிவு...

காய் கறி :

🔸 காய்: காய்களின் வகைகள்...
🔸 கறி : சைவ உணவில் பயன்படுத்தப்படும் கிழங்கு வகைகள்...

ஈவு இரக்கம் :

🔸 ஈவு : (ஈதல்) கொடை கொடுத்தல், வறியவருக்கு உதவுதல்...
🔸 இரக்கம் : பிற உயிர்களின் மேல் அன்பு காட்டுதல்...

பொய்யும் புரட்டும்:

🔸 பொய்: உண்மையில்லாததைக் கூறுவது...
🔸 புரட்டு : ஒன்றை நேருக்கு மாறாக மாற்றி பொய்யை உண்மையென கூறி நடிப்பது...

சூடு சொரனை:

🔸 சூடு : ஒருவர் தகாத செயல், சொல்லை செய்யும் போது உண்டாகும் மனக்கொதிப்பு...
🔸 சொரணை : நமக்கு ஏற்படும் மான உணர்வு,,,

Top Post Ad

Below Post Ad